آنچه تا امروز از کره ماه می دانیم:

• ماه کره ای سنگی به وزن ۷۳ میلیارد میلیارد تن ، خشک ، غبار آلود و سطح آن پوشیده از دهانه های آتشفشانی است.
• کره ی ماه فاقد هر گونه ابر است، چرا که جو ندارد.
• نور خورشید پس از بازتابش از سطح کره ماه ، فقط در مدت اندکی بیشتر از یک ثانیه ، به کره زمین می رسد.
• در ابتدا دانشمندان تصور می کردند نواحی تاریک و وسیع سطح کره ماه دریا می باشد و درای آب است. اما امروز می دانیم که این دریاها در واقع مناطقی هستند که در گذشته های بسیار دور سنگهای مذاب و داغ در آنها جریان داشته است.
• کره ماه ، پنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی است.
• ماه با سرعت ۳۶۸۳ کیلومتر در ساعت به دور کره زمین گردش می کند.
• فاصله ماه از زمین : ۳۸۴۳۰۰ کیلومتر
• قطر در امتداد استوا: ۳۴۷۶ کیلومتر
• جرم : ۷۳ میلیارد میلیارد تن
• سردترین ناحیه : ۱۷۳- سانتی گراد
• داغ ترین ناحیه: ۱۲۵ درجه سانتی گراد
• نیروی جاذبه ماه موجب پدید آمدن جریان های جزر و مد در اقیانوس می شود.
• آب دریاهای سرتاسر جهان طی شبانه روز دوبار بالا (مد) و دوبار پائین (جزر) می رود.
• کره ی ماه یک هسته ی فلزی کوچک دارد که توسط لایه ای به نام گوشته احاطه شده است.
• ضخامته هسته : ۱۲۹۰ کیلومتر
• ضخامت گوشته : ۶۸۰ کیلومتر
• وقتی کره ماه تشکیل شد، فاصله ی آن از کره ی زمین ده برابر نزدیک تر از فاصله ی فعلی بود. از آن زمان تا به امروز کره ی ماه به طور تدریجی از زمین فاصله می گیرد. کره ماه هر سال در حدود چهار سانتیمر از زمین دورتر می شود.
• کره ماه چرخش کره ی زمین را کندتر می کند و روزهای کره زمین رفته رفته طولانی تر می شود. زمانی که کره ماه تشکیل شد، یک روز زمینی فقط ۶ ساعت بود. اکنون روز زمینی معادل ۲۴ ساعت است. هر پانصد سال روز زمینی یک ثانیه طولانی تر می شود.
• همواره یک سطح کره ماه متوجه زمین است و نیمه دیگر آن برای ما قابل رویت نیست.
• اهله ماه هر ۲۹/۵روز تکرار می شود.
• ماه هر ۲۷/۳روز یک بار بدور زمین می چرخد.
• مدت زمانی که طول می کشد تا ماه یک دور کامل به گرد زمین بچرخد ، با مدت زمانی که ماه یک دور به گرد خود می چرخد، تقریبا مساوی است. نتیجه این می شود که یک طرف ماه همواره رو به زمین است و ما هیچ گاه نمی توانیم پشت ماه را از روی زمین ببینیم.
• ماه، روزانه حدود ۱۳ درجه به سمت شرق حرکت می کند.
• نیل آرمسترانگ، قضانورد آمریکایی، اولین کسی بود که در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ پا بر روی کره ماه گذاشت.
• مدار ماه نسبت به صفحه مدار زمین انحرافی ۵/۲ درجه ای دارد. به همین دلیل ما پدیده ی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را هر ماه مشاهده نمی کنیم.