برگزاری برنامه رصد خورشید

برنامه رصد خورشید و ماه  در بافت تاریخی روستای اصفهک برای مربیان و دانش آموزان دبیرستان کوثر شهرستان طبس برگزار گردید.