برگزاری گارگاه آشنایی با آسمان و رصد خورشید در دبستان شهید کلاهدوز