چگونه از مناطق تاریک و دارای آلودگی نوری مطلع بشویم؟

چگونه از مناطق تاریک و دارای آلودگی نوری مطلع بشویم؟
با رفتن به سایت  می توان از وضعیت آلودگی نوری مناطق مختلف جهان مطلع شد. اگر می خواهید از تاریکی آسمان محلتان مطلع بشوید حتما به این سایت سر بزنید.